Oferta

KADRY I PŁACE

Prowadzenie administracji kadrowej:

- sporządzanie dokumentów kadrowych (umowa o pracę, świadectwa pracy, aneksy, dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę i inne) oraz wystawienia zaświadczeń dla pracowników - zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników - zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników – ZUS - ewidencja czasu pracy (zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności, nadgodziny itp.)

Prowadzenie administracji płacowej:

- naliczanie wynagrodzeń - prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników - sporządzanie dokumentów PIT (PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR i inne) - sporządzanie bieżących dokumentów rozliczeniowych ZUS, a także dokumentów płatniczych - przesyłanie informacji o miesięcznych należnych składkach z tytułu potrąconego podatku dochodowego

RACHUNKOWOŚĆ

- prowadzenie ksiąg rachunkowych - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - prowadzenie ewidencji do ryczałtu - sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT, CIT, VAT) - sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i inne) - pomoc w przygotowaniu planu kont

INNE 

- usługi doradcze z zakresu prawa pracy - dokonywanie potrąceń oraz korespondencja z komornikiem - sporządzanie deklaracji PFRON - sporządzanie raportów GUS - pomoc w określeniu procentu składki wypadkowej - przygotowanie deklaracji ZUS IWA - audyt kadrowo-płacowy - reprezentowanie Klientów w różnych instytucjach (ZUS, Urząd Skarbowy i inne) - szkolenia z zakresu administracji kadrowo – płacowej - szkolenia z obsługi programu kadrowego OPTIMA